Zákaznícka podpora:+421 908 238 059info@balkys.sk

Obchodné podmienky

spoločnosti: Balkys Trade, s.r.o., Suchá Hora 208, 027 13 Suchá Hora, SR, IČO: 47 803 649, IČ DPH: SK2024105061, DIČ: 2024105061. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62499/L. Štatutárny orgán: Mgr. Roman Baľák. (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky").

 

1. Všeobecné ustanovenia

2. Objednávka služby -  uzatvorenie kúpnej zmluvy

3. Kúpna cena a platobné podmienky

4. Dodanie služby

5. Zánik zmluvy

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

7. Ochrana súkromia a osobných údajov

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

2.  Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Objednávateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a e-mailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky poskytovateľa a oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.  Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky s povinnosťou platby objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "objednávka"), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

4.  Poskytovateľ je zároveň aj:

a) prevádzkovateľom informačného systému v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.  Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. Zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z. z., 391/2015 Z. z.). Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6.  Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár "Objednávka" spracovaný systémom poskytovateľa. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu poskytovateľa.

7.  Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanej službe. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu, alebo poštou na adresu poskytovateľa, poskytovateľ zašle objednávateľovi cenovú ponuku e-mailom alebo iným spôsobom, na ktorom sa dojednajú.

8.  Službou sa rozumie všetok obchodný artikel ponúkaný na predaj prostredníctvom predmetnej webovej stránky poskytovateľa.

 

2. Objednávka služby - uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.  Poskytovateľ je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov objednávateľovi alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky objednávateľa, pred tým, ako objednávateľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť objednávateľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

c) telefónne číslo poskytovateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d) adresu poskytovateľa alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

e) celkovú cenu služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, poskytovateľ informuje objednávateľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa poskytovateľ zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov objednávateľov,

h) informáciu o práve objednávateľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; poskytovateľ zároveň poskytne objednávateľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

i) informáciu o prípadnej povinnosti objednávateľa uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,

j) informáciu o tom, že objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

k) poučenie o zodpovednosti poskytovateľa za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu 19),

l) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo poskytovateľom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, 20) ak ju výrobca alebo poskytovateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

m) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, 21), ktoré sa poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže objednávateľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

n) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

o) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre objednávateľa taký záväzok,

p) informáciu o povinnosti objednávateľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre objednávateľa taký záväzok,

q) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

r) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

s) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, 21 a) poskytovateľ zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 21 b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

2.  Elektronická objednávka služieb uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára "Objednávka" a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa.

3.  K akceptácii objednávky služieb zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6):

Poskytovateľ je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním služby, poskytnúť objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

4.  Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej poskytovateľom na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky objednávateľa. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením, elektronickou formou, cenovej ponuky objednávateľa.

5.  V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára "objednávka", je objednávateľ povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a následne zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Poskytovateľ týmto zároveň informuje objednávateľa a objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

6.  V prípade telefonickej alebo e-mailovej objednávky, v zmysle Článok II ods. 3, je objednávateľ povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej poskytovateľom objednávateľovi (aj elektronicky). Po pripísaní platby na účet poskytovateľa, poskytovateľ informuje objednávateľa, že služba bude dodaná.

7.  Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

8.  Poskytovateľ týmto zároveň informuje objednávateľa, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

1.  Cena služieb objednávaných prostredníctvom webovej stránky (ďalej len "kúpna cena") je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa. V prípade objednávky v zmysle Článok II ods. 5, zašle poskytovateľ objednávateľovi cenovú ponuku elektronicky.

2.  Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.  Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny služby zistenej v systéme poskytovateľa alebo zverejnenej na predmetnej webovej stránke pri službe. Objednávateľ i poskytovateľ je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je objednávateľovi oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

4.  Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady).

5.  Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením služby (spôsob platenia zvolí objednávateľ v procese objednávania služby na webovej stránke) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov.

6.  Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej faktúry. Objednávateľom nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a objednávateľ nesie všetky riziká s tým spojené a objednávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť. Kúpna cena služieb nezahŕňa iné náklady súvisiace s dodaním služieb.

7.  Splatnosť kúpnej ceny:

a) po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom objednávkového formulára, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu pred samotným prevzatím služby. Objednávateľ je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky poskytovateľovi s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené náklady, avšak objednávateľovi sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky poskytovateľom (uzatvorení zmluvy),

b) pri hotovostnej úhrade pri doručení služby je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené poplatky (napr. poplatok za nízku cenu objednávky, poplatok za dopravu, a i.), t.j. celkovú vyčíslenú cenu, najneskôr pri doručení služby objednávateľovi.

8.  Iné poplatky:

- výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a  formou doručenia služby), sú uvedené v objednávkovom formulári a to pred samotným vykonaním objednávky,

- poskytovateľ je však oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej objednávateľ, okrem kúpnej ceny za službu, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zo strany poskytovateľa. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

9.  Platba za tovar vopred (ceny sú uvedené vrátane DPH):

Poskytovateľ môže požadovať platbu za službu vopred:

- pri hodnote objednanej služby v sume nad 300 € (na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na bankový účet),

- za službu ktorá sa odosiela do zahraničia (na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na bankový účet),

- pri objednávke dlhodobej služby, môže byť požadovaná zálohová platba vopred a to vo výške 50% z ceny služby. Pokiaľ je objednávka počas procesu dodávania služby zrušená/stornovaná, zálohová platba prepadá v prospech poskytovateľa, ktorý znáša náklady na realizáciu objednanej služby.

(Zálohová platba je požadovaná na základe vystavenej zálohovej faktúry).

11.  Základným platidlom je mena EURO. Znak: €.

12.  Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy objednávateľom sa riadia zmluvou medzi objednávateľom a bankou objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

13.  Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi objednávateľom a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

 

4. Dodanie služby

1.  Poskytovateľ je povinný dodať služby objednávateľovi v objednanom množstve a kvalite a v prípade objednávateľa v zmysle Článok I ods. 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k službe a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre danú službu. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo objednávateľovi v zmysle Článok I ods. 5 dodané so službou, je objednávateľ povinný písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prevzatia služby, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť poskytovateľa dodať písomný rovnopis týchto Všeobecných obchodných podmienok bola riadne splnená.

2.  Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu služby a nedoručeniu dokladov dodávaných so službou v lehote dvoch pracovných dní od dodania služby, tak sa predpokladá, že služba bol objednávateľovi dodaná riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

3.  Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa poskytovateľ a objednávateľ nedohodnú inak, poskytovateľ je povinný objednávku objednávateľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa poskytovateľ a objednávateľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednanej služby je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.  Poskytovateľ bude bezodkladne informovať objednávateľa o nemožnosti dodania služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré poskytovateľ nezodpovedá. V tomto prípade poskytovateľ ponúkne alebo poskytne objednávateľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.

5.  Poskytovateľ dodá službu objednávateľovi a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako objednávateľ. Dodanie alebo vydanie služby inej osobe ako objednávateľ nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu poskytovateľa a objednávateľom požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby objednávateľ uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní služby a údaje pre dodanie služby. Dodanie služby mimo územia EÚ je taktiež možné. Doručovateľ služby je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je objednávateľom a či je oprávnená prevziať službu. Ak to okolnosti vyžadujú, poskytovateľ a objednávateľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené objednávateľovi elektronicky.

6.  Dodanie služby poskytovateľ uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám objednávateľa (alebo objednávateľom písomne splnomocnenej osobe na prevzatie služby), alebo prostredníctvom tretích osôb.

7.  Dodanie služby je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi (alebo objednávateľom písomne splnomocnenej osobe na prevzatie služby).

8.  Poskytovateľ informuje objednávateľa, že si vyhradzuje právo dodať objednanú službu (v počte viac ako 2 ks) aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania služby platí cena ako pri akceptácii objednávky.

9.  Spolu s dodaním služby poskytne poskytovateľ objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

12.  Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj možnosť jej zrušenia, tak zo strany objednávateľa, ako aj poskytovateľa. Zákon určuje niektoré možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi objednávateľom a poskytovateľom o stornovaní. Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.

 

5. Zánik zmluvy

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb, ak:

1.  Objednávateľ neposkytol poskytovateľovi v stanovenej lehote súčinnosť potrebnú na poskytnutie služieb a splnenie zmluvy, alebo
služby požadované objednávateľom alebo ich obsah sú v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo:

- objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej poskytovateľom, alebo

- na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil do likvidácie,

- ak tak stanovuje dohoda zmluvných strán alebo príslušné právne predpisy.

2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb, ak:

- na majetok poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil do likvidácie,

- ak tak stanovuje dohoda zmluvných strán alebo príslušné právne predpisy.

Zmluva o poskytnutí služieb môže byť ukončená aj na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Každá zmluvná strana je oprávnená písomne (z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu) vypovedať zmluvu o poskytnutí služieb - v takom prípade zaniká zmluva uplynutím kalendárneho mesiaca v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

 

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

1.  Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na objednávateľa, ktorý nie je spotrebiteľ alebo nakupuje služby za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady služby sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Poskytovateľ vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

2.  Pri všetkých službách kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia služby objednávateľom. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

3.  Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.  Pri všetkých službách kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba - "záruka za akosť" stanovená poskytovateľom na 12 mesiacov.

5.  Uplatnenie reklamácie je možné:

- osobne na adrese: Balkys Trade, s.r.o., Oravská Jasenica 288, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika,

- poštou na adresu: Balkys Trade, s.r.o., Oravská Jasenica 288, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika (odoslaním tovaru spolu s dokladom o kúpe).

6.  K reklamovanému tovaru priloží objednávateľ čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe služby a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje.

7.  Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na službu v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade služby dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.  Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania / prijatia písomnej reklamácie.

 

7. Ochrana súkromia a osobných údajov

1.  Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len "ZoOOU"). Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

2.  Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

3.  Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len poskytovateľom alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou. 

4.  Osobné údaje bude poskytovateľ spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5.  Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

6.  V prípade, ak sa objednávateľ  domnieva, že poskytovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať poskytovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie. Podľa ZoOOU má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním poskytovateľ spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.

7.  Objednávateľ má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to elektronicky: Objednávateľ má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.

8.  Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením GDPR v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke >>> TU.

  

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

Znenie Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 01.05.2023